دراثر شلیک نیروهای ایرانی برپوستۀ پولیس سرحدی در  ولایت نیمروز، یک پولیس و یک فردملکی مجروح شده و درگیرى، هنوزهم ادامه دارد.

سمونوال غلام حیدرآمرپولیس سرحدی در ولایت نیمروز، می گوید: عساکر ایرانی، ظهر امروز بعد از آن به گلوله باری بر پوستۀ سرحدی متوصل شدند که پولیس افغان، مانع گشودن آب کانال سیخ سر، توسط آنها به طرف ایران شدند.

وى علاوه کرد که کانال سیخ سر، از دریای هلمند به طول٣٠ کیلومتر در داخل افغانستان امتداد داشته و منطقۀکنگ نیمروز را آبیاری میکند.

این کانال، سال گذشته به کمک ٧٠٠ هزار دالر ادارۀ انکشاف بین المللى امریکاUSAIDساخته شده است.

آمرپولیس سرحدی نیمروز اظهار داشت که عساکر ایرانی، بدون اجازه از جانب افغانستان،  قصد گشودن آب این کانال را به طرف قریۀ دوست محمد خان درداخل قلمرو ایران داشتند، که از جانب پولیس سرحدی ممانعت صورت گرفت.

به گفتۀ منبع، عساکر ایرانی بعد از آنکه از گشودن این کانال به داخل خاک شان محروم شدند، با استفاده از سلاح خفیف و ثقیل، پوستۀ پولیس سرحدی را درمنطقه درویشاک، مورد حمله قرار دادند.

وی علاوه کرد که تبادلۀ آتش میان طرفین، فعلاً نیز ادامه دارد.

آمرپولیس سرحدی نیمروز، اضافه کرد که مجروحین حادثه، به استقامت مرکز ولایت در حال انتقال اند و وضعیت آنها خوب گزارش شده است.

موصوف گفت که از وقوع این حادثه، به مرکز ولایت و وزارت امور داخله اطلاع داده است.

مقامات ایرانى، تا حال در این مورد چیزى نگفته اند.

این درحالیست که سال گذشته پولیس سرحدى ایران، دوصد متر داخل خاک افغانستان در ولسوالى کنگ نیمروز شدند، که بر اثر فیر آنها یکتن از مردم محل، جراحت برداشت.

اما در فیر متقابل پولیس سرحدى، یک پولیس سرحدى ایران کشته و منشى کمیشنری نظامى سرحدى آن کشور، بازداشت گردید و بعداً توسط محافظان سرحدى افغان، به مقامات ایران تسلیم داده شد.پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb