نبود میدان وستدیوم ورزشى در ولایت بادغیس،باعث کمرنگ شدن ورزش در این ولایت شده است.

ورزشکاران علاقمند به ورزش دراین ولایت میگویند که امکانات ورزشى ندارند و در رفع مشکلات شان، مسوولین هیچ توجهى نکرده اند.

در ولایت بادغیس، رشته هاى ورزشى چون فوتبال، کاراته، کانگفو، والیبال، پهلوانی، ووشو و باسکتبال و بزکشى، در چوکات آمریت ورزشى وجود دارد.

به گفتۀعبدالکریم وفا آمر ورزشی بادغیس، در این ولایت تنها یک میدان ورزشی فوتبال موجود بوده و هیچ جمنازیومی برای ورزشهای داخل سالون و ورزشهای زنان، وجود ندارد.

وکیل احمد عضو تیم منتخب فوتبال بادغیس گفت:«ده زمین خاکى تمرین میکنیم وبین خود مسابقه دایر مینماییم.»

وی که روزانه حدود دو ساعت تمرین میکنند، مدعى است که گرد و خاک میدان ورزشی، باعث ایجاد امراض شده و تمرینات آنها را با مشکل مواجه ساخته است.

آمر ورزشی بادغیس، مشکلات فوتبالران وسایر ورزشکاران این ولایت را تایید نموده به گفت که تاکنون، هیچ ورزشکار آنها براى شرکت در مسابقات بین المللى دعوت نشده وامکانات ورزشى ندارند، که این همه باعث بى میلى ورزشکاران شده است.

ورزش بزکشى در بادغیس نیز علاقمندان زیاد دارد؛اما ورزشکاران این رشته نیز از نبود امکانات ورزشى شکایت دارند.

عبدالصمد ورزشکار رشتۀ بُزکشی گفت: «زمین مخصوص بُزکشی، ده بادغیس وجود نداره.»

وى افزود که او با یکتعداد دیگر از ورزشکاران این رشته، مجبور شده اند که به تمرینات شان ادامه ندهند و از این بازى جالب صرفنظر نمایند.

براساس معلومات آمریت ورزشی بادغیس، تیم هاى بزکشی در این ولایت هیچ تشویق نمیشوند.

عبدالکریم وفا آمروزرشى این ولایت گفت کم توجهى حکومت به این ورزش افغانى که سابقۀ طولانى در کشور دارد، سبب شده که مردم دیگرعلاقه نگیرند و اسبهاى این رشته را نگهدارى نمایند.

وفا، کمرنگ شدن ورزش در این ولایت را نبود بودجه و امکانات عنوان نموده گفت که وقتی تیمهاى ورزشى از ولایات دیگر براى اجراى مسابقه به این ولایت می آیند، آنها توان پذیرایى این تیمها را ندارند.

وى افزود: «دست خالى نمیتوانیم از ورزشکاران ولایات پذیرایى کنیم.»

با این حال کمیته ملى المپیک کشور نیز بر مشکلات ورزشکاران ولایات، صحه میگذارد.

محمدعارف پیمان مسوول نشرات کمیتۀ ملى المپیک، از کمبود بودجه براى ایجاد میدانها و ستدیومهاى ورزشى یاد کرد.

پیمان گفت که قرار است به کمک کشور جاپان، یک ستدیوم و یک جمنازیوم ورزشی، در بادغیس اعمار گردد.

نامبرده علاوه کرد که با درنظرداشت اولویتها، بودجۀ انکشافی کمیته ملی المپیک، بین ولایات تقسیم شده و پروژه های ورزشی در آن، اعمار می گردد.

وی این موضوع را نیز یادآور شد که تمام پروژه ها، براساس دسته بندی بین ولایات درنظر گرفته می شود؛ اما در مورد دسته بندی آنها معلومات بیشتر ارائه نکرد.

گفتنی است که در حدود ١٢٠٠ورزشکار که تمام آنها را مردان و پسران تشکیل میدهند، در رشته های مختلف، نزد آمریت ورزشی ولایت بادغیس، ثبت و راجستر می باشند.پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb