مقام های محلی در هرات می گویند دولت ایتالیا تعهد سپرده است که هشتاد و پنج میلیون دالر را در بخش گسترش تاسیسات میدان هوایی این ولایت که اخیرا بین المللی شده است ، به مصرف برساند.

داکتر داود صبا والی هرات روی یک شنبه در یک نشست مطبوعاتی با وزیر انکشاف اقتصادی کشور ایتالیا در شهر هرات گفت ۲۵ تن از تاجران ملی کشور ایتالیا در سفر یک روزه خود به این ولایت تعهد سپردند که در بخش های مختلف این ولایت سرمایه گذاری کنند.

وی گفت : گسترش سرمایه گذاری های کشور های کمک کننده به افغانستان باعث رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری خواهد شد.

او می گوید: همچنان ۲۸ کیلومتر سرک برای موتر های باربری نیز از سوی کشور ایتالیا برای عدم تردد موتر های باربری از داخل شهر به شکل کمربندی ساخته خواهد شد.

بنا به اظهارات وی طی چند سال گذشته کشور ایتالیا میلیون دالر را در بخش ساخت ده ها پروژه به مصرف رسانده است.

والی هرات با اینکه کمک های کشور ایتالیا را در بخش بازسازی ناچیز خواند اما تاکید کرد که این کمک ها توانسته در بهبود وضعیت زندگی مردم نقش داشته باشد.

در عین حال پالو رومانی وزیر انکشاف اقتصادی ایتالیا تاکید کرد که کشورش همواره به کمک به مردم و دولت افغانستان ادامه خواهد داد.

او سپردن امنیت به خود نیروهای افغان  را یک گام بزرگ برای مردم این کشور دانست و از شهروندان افغانستان خواست تا در کنار پولیس و اردوی ملی به جهت ساختن افغانستان همکاری کنند.

وی همچنان گفت قرار است در سال جدید در بخش های زیر بنایی در هرات از سوی دولت ایتالیا کار های اساسی صورت گیرد.

آقای رومانی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت ما در آینده بسیار نزدیک کار کسترش تاسیسات میدان هوایی هرات روی دست خواهیم گرفت.

کشور ایتالیا از هشت سال بدین سو در ولایت هرات بسر می برد که طی این مدت کمک های را دربخش های مختلف در این ولایت انجام داده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb