پولیس سرحدی ایران ٨ افغان را که از مرز اسلام قلعه به طرف ایران روان بودند به ضرب گلوله به قتل رسانیده است.

یک منبع پولیس سرحدی در حوزه جنوب غرب که نخواست نامش گرفته شود، گفت نه نفر افغان که قصد سفر به ایران را داشتند، ٨ نفرآنها درشب١٢ حمل سالروان توسط پولیس سرحدی آنکشوربه قتل رسیده است.

منبع علاوه نمود که از جمله افراد مقتول ۶ تن آنها از ولایت غور،٢ نفر از بادغیس ویک نفر راه بلد ایشان از اسلام قلعه بوده.

به گفتۀ منبع خلیل یکی از این افغانهایی است که از گلوله باری پولیس ایران جان به سلامت برده است.

خلیل نام به پولیس سرحدی گفته است که آنها از جغتی وسیاه تپه که در شمال شهرک اسلام قلعه موقعیت دارد به قلمرو ایران داخل شده بودند که مورد حمله پولیس ایران قرا رگرفتند.

خلیل به پولیس گفته است که همرا هانش در اثر اصابت مرمی جابجا هلاک شدند ووی توانست که دوباره داخل خاک افغانستان شود.

وی دلیل رفتن خود وهمرا هانش را به ایران کارکردن گفته است.

یک منبع نماینده گی وزارت خارجه در ولایت هرات که نخواست نامش گرفته شود با تأیید این حادثه گفت که در تماس با قونسلگری ایران در هرات ،خواهان تحقیق این قضیه و انتقال قربانیان حادثه شده اند؛اما تاکنون اجسادانتقال نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb