براساس فیصله ریاست مواد ونفت درنشست با تاجران وتورید کننده گان مواد نفت ووکلای انجمن شاروالی هرات، قیمت فی کیلو گازمایع دربازار آزاد از ۲۵ افغانی به ۲۰ افغانی کاهش یافته است .

به همین ترتیب فی لیتر دیزل از۳۴ افغانی به ۳۲ افغانی وپطرول به ۳۱ افغانی تنزیل قیمت یافته است .

بگفته محمد نجیم جمیل رئیس مواد نفت “ قمیت مواد نفت وگاز مایع درولایت هرات به تناسب سایر ولایات هم اکنون به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته واحتمال دارد که درآینده نزدیک نیز این قیمت ها کاهش بیشتر ی یابد.

قیمت مواد نفت درافغانستان درحالی کاهش میابد که چندی پیش نرخ مواد نفت دربازارهای جهانی به صورت سرسام آوری افزایش یافته بودوهمین افزایش باعث گردید که در اکثریت ازکشورها این مواد جیره بندی شود. یونس هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb