مسوولین قوماندانی تیم بازسازی ولایتی« پی آر تی » در هرات می گویند در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۹ میلیون یورو در بازسازی این ولایت به مصرف رسانده اند.

دگروال لوکا کاولی LOCA COVELLI قوماندان تیم بازسازی ولایتی ( PRT)ایتالیا که روز شنبه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت ، اظهار داشت که مبلغ ۹ میلیون یوروی دیگر در سال ۲۰۰۹ میلادی دربخش های معارف ، صحت ، زراعت و امور امنیتی در ولایت هرات به مصرف خواهد رسید.

وی افزود : از این پول ، برای ساخت تعمیر ١٢ اداره محلی، ۶مکتب،۴ قرارگاه پولیس، ۴ مرکزصحی،  ٢مرکز فنی حرفه ای ، ساخت وترمیم دهها کیلومتر جاده و کاریز ،احیـاى فضای سبز وحفر ١٧٣ حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی وشماری ازپروژه های دیگر استفاده خواهد شد.

در عین حال آلبرتو ویکی ALBERTO VECCHE کنسول وزارت خارجه و مسوول بخش ملکی تیم بازسازی ایتالیا درهرات گفت  که مبلغ چهار ونیم میلیون یوروى باقى مانده،  ازطریق وزارت خارجه آنکشور تمویل میگردد.

وی افزود : از این پول برای پیشبُرد پروژه های میان مدت وبلند مدت که عمدتاً تهیه لوازم وتجهیز پروژه ها است استفاده میشود . بخشى از این بودجه در بخش تامین هزینه فعالیت های عاجل امدادی نیز به مصرف خواهد رسید.

آلبرتو ویکی افزود: ساخت ٧ مرکز وقرارگاه امنیتی، مراکز اجتماعی زنان ونگهداری اطفال روى بازار،معلولین وکودکستان دولتی ، اعمار ٩مکتب،٨ مرکز صحی،٢٠٠ حلقه چاه آب، تمدید٣١  کیلومترلوله آب آشامیدنی،٩ کیلومتر فاضلاب و١٠٨ مورد اهداى اقلام اداری ازعمده ترین پروژهای سال گذشته بوده که از پول یاد شده اعمار و به بهره بردارى سپرده شده اند.

تیم بازسازی ولایتی ایتالیا از۴ سال  بدینسو در بخش امنیت و بازسازى در هرات فعالیت دارد.

مسوولین تیم بازسازى ولایتى ایتالیا به تاریخ ۶ دلو اعلان کردند که آیساف بیش از٣٧٠ پروژه عام المنفعه را با هزینه چهارده و نیم میلیون یورو  طی سال گذشته میلادی در ۴ ولایت غرب ( هرات، فراه، غور و بادغیس) تکمیل وبه بهره برداری سپرده است.

داکتر همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات می گوید : فعالیت های تیم بازسازی ولایتی ایتالیا طی سال گذشته مناسب بوده اما میزان فعالیت های عمرانی  نظر به جمعیت و وسعت هرات ناچیز بوده است.

وی ادعا داشت که بر علاوۀ میزان کم فعالیت های بازسازی، کیفیت شماری زیادی ازپروژه های انجام شده قابل قبول نیست.

به گفتۀ عزیزى، عدم نظارت دقیق تیم بازسازی ایتالیا بر اجرای پروژه ها باعث کاهش مفیدیت آنان شده و حتی بعضی از پروژه ها با گذشتت یک یا دو سال نیاز به ترمیم مجدد دارند.

براساس معلومات قوماندانی آیساف، درحال حاضر حدود سه هزار نیرو از دوازده کشور عمدتاً امریکا،ایتالیا،اسپانیا ولیوانیا درغرب افغانستان حضور داشته و درجهت توسعه ،انکشاف وتامین امنیت این مناطق با دولت افغانستان همکاری مى نمایند. پروانه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb