مسافرین از نبود ترمینل و خط پرواز درست در میدان هوایى هرات شکایت دارند؛ اما مسوولین میگویند که میدان را با هزینه اضافه ازچهل میلیون دالر به شکل عصری بازسازی مى نمایند.

مسافرین و بخصوص تاجران که اموال را به ولایات دیگر، از طریق هوا انتقال میدهند؛ خواهان فراهم سازى تسهیلات لازم رهایشى  اند.

غلام محبوب یکتن از تاجران که اموال ایرانى را از هرات به کابل و کندهار انتقال میدهد، می گوید : (( ما به خاطر مشکلات امنیتى از راه زمین به کندهار و کابل رفته نمى توانیم. مجبوریم که بخاطر بازاریابى و انتقال اموال توسط طیاره برویم؛ اما در میدان هوایى هرات  خدمات درست وجود ندارد !))

این تاجر مى افزاید که  ترمینل به شکل ابتدایى و  از سى سال قبل وجود دارد و در کنار آن، خط پرواز نیز نامساعد است.

به گفتۀ وى، برخى اوقات طورى میشود که مسوولین میدان میگویند که پرواز طیارات به علت نامساعد بودن خط پرواز، کنسل شده است.

مسافرین از موجودیت نیروهاى خارجى در داخل میدان نیز شاکى اند.

حاجی فیض محمد یکتن ازباشنده گان  هرات گفت  که مشکل اصلی مردم حضور شمارزیاد نیروهای خارجی درمیدان هوایی است که باعث نگرانی های امنیتی میشود.

به گفتۀ  وی، بیشترین حملات انتحاری درهرات بخاطر حضور نظامیان خارجی درنزدیک یا مقابل میدان هوایی رخ میدهد ومردم همیشه ازاین سبب نگران هستند.

موصوف از دولت خواست که  ازنظامیان خارجی بخواهد، میدان راترک کنند ودرعوض درمیدان هوایی شیندند(درجنوب شهر هرات )که نظامی است، مستقر شوند.

میدان هوایی هرات درسال ١٣٣٩هجری شمسی توسط امریکا درجنوب شرق ولسوالی گذره  ودرامتداد شاهراه حلقوی اعمار گردیده است .درحال حاضر علاوه بر استفاده طیارات ملکی ،عمدتا از سوی نظامیان خارجی مورد ستفاده قرار میگیرد.

محمد اعظم اعظمی آمر میدان هوایی هرات، مشکلات موجود را پذیرفته ، اما  میگوید که میدان هوایی هرات را به منظور توسعه خدمات هوایی وتبدیل شدن آن به میدان هوایی بین المللی با هزینه اضافه ازچهل میلیون دالر به شکل عصری بازسازی میکنند.

وى به آژانس خبرى  پژواک گفت که این پول، از سوى جامعۀ جهانى کمک شده و از طریق وزارت ترانسپورت در بخشهاى توسعه خط پرواز، ساخت تعمیر گمرک، مرکز صحی ،اطفاییه ،بانک وشعبات اداری  میدان ، درکمتر از ده ماه  آینده به مصرف خواهد رسید.

اعظمى میگوید که مطالعات وارزیابی مقدماتی بازسازی میدان انجام شده  ودرنظراست کار عملی آن، از ابتدای حمل ١٣٨٨ آغاز گردد. میدان طبق برنامه ،این میدان هوایی با درنظرداشت سیستم های نوین واستندرد بین المللی، بازسازی وتجهیز میگردد.

موصوف افزود ، شماری از دستگاهها وتجهیزات هدایت پرواز طیارات ازآلمان خریداری شده   است که با نصب آن، زمینه نشست و برخاست حتی درشرایط جوی نامناسب امکان پذیر خواهد شد.

آمر میدان هوایی هرات گفت  که خط پرواز با طول ٢۵٠٠ مترو عرض ۶٠ متر برای نشست طیارات مسافربری وباربری متوسط  مناسب است و با توسعه میدان وافزوده شدن حداقل ۵٠٠ متر دیگر، زمینه استفاده طیارات بزرگ فراهم خواهد شد.

داکتر محمد یوسف نورستانی والی هرات نیز بازسازی میدان هوایی را نظر به تراکم نفوس واهمیت تجارتی هرات، ضرورت مبرم خواند ه میگوید که انجام این کار، جزئى از اولویت های عمده بازسازی ولایت است .

نورستانى  ازهرات به عنوان یکۍ از مراکز عمده تجارتی وصنعتی درسطح کشور یاد نموده ، مى افزاید که بهبود وگسترش جابجایی مسافرین وانتقالات هوایی سبب انکشاف روز افزون به ویژه توسعه اقتصادی  هرات و ولایات همجوار میشود. پژواک

https://www.facebook.com/heratpaperfb