جسد یک خانم بیست ساله که بیست روز قبل از ساحات ولسوالی شیندند هرات اختطاف و سپس به قتل رسیده بود از سوی اقاربش به مقابل ساختمان هرات به جهت اعتراض انتقال داده شد.

اقارب این خانم می گویند:بیست روز پیش زمانیکه خانم مذکور عازم بازار بوده از سوی افراد مسلح اختطاف و روز گذشته جسدش از ساحات ولسوالی اوبه بدست آمده است.

یکتن از نزدیکان دختر می گوید: پولیس چند تن را به اتهام دست داشتن در اختطاف و قتل این دختر بازداشت کرده اما سپس آزاد دو تن آنها که متهم اصلی هستند آزاد شدند.

در عین حال محمد بهروزیان سخنگوی والی هرات می گوید: حدود بیستن که یک جسد یک خانم جوان را در دست داشتند در مقابل ساختمان ولایت تجمع کرده و خواهان رسیدگی به شکایت خود شدند.

او می گوید: چهار تن به اتهام این قضیه بازداشت و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارند.

بنا به اظهارات وی : جسد این خانم از ساحات ولسوالی اوبه کشف شده است.

سخنگوی والی هرات همچنان گفت شوهر این خانم از پدر زنش مبنی بر دست داشتند در این قتل شکایت کرده است.

یک مقام امنیتی در هرات که نخواست نامش فاش شود گفت بررسی ها نشان می دهد که اختطافگران به این خانم بیست ساله تجاوز کرده بودند.

مسوولین نهاد های مدافع از حقوق بشر ضمن محکوم کردن آن از ارگان های دولتی خواستار بازداشت عاملین قتل و اختطاف شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb