سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در مشارکت با گروپ مشورتی آسیا پروژه اعمار زیربناهای مخابراتی با ارزش ۴ ملیون دالر آمریکایی را برای افغانستان آغاز نمود.

سفارت آمریکا از طریق بخش امور عامه آن از اعمار پایه های  مخابراتی در ولایات غور و بامیان حمایت مینماید.

این پروژه روابط امواج کوچک میان کابل و هرات را که نیم افغانستان را تحت پوشش قرار داده است تکمیل خواهد کرد.

به نقل از اعلامیه سفارت امریکا این پایه ها نتنها برای نصب وسایل تلفونهای سیار بلکه برای آنتنهای رسانه های دیگر بشمول رادیو و تلویزیون نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

این شبکه عایز جایزه تلیفونهای سیار و مارکیت مخابراتی افغانستان بسطح بین المللی شناخته شده است.

شبکه پایه های  گروپ مشورتی آسیا روند انتقال افغانستان را بسوی رهبریت منطقوی مخابراتی و رسانوی تسریع خواهد کرد.

انتونی وین شازدافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل چنین اظهار داشت، ” حکومت ایالات متحده آمریکا متعهد بر همکاری در آوردن تکنالوژی مخابراتی به افغانها و کار کردن با شرکای افغانی جهت بهبود بخشیدن زیربناهای مخابراتی افغانستان است.

با دسترسی به تلیفونهای سیار و رسانه ها، شهروندان پیرامون جوامع آنان بیشتر مطلع و بهتر ارتباط میگیرند.”

این شبکه فراهم کننده افزایش در پوشش تلیفونهای سیار در ولایات بامیان و غور و همچنان افزایش دهنده شبکه تلیفونهای سیار افغانستان از طریق فراهم آوری ارتباطات پیشرفته با کشورهای همجوار و جهان است.

این پایه ها انکشاف اقتصادی به سطح محلی و ولایتی را بهبود خواهد بخشید.مالکین تجارتهای کوچک و مشترکین آن در ولایت بامیان و غور به سادگی قادر به راه اندازی تجارت بیشتر خواهد بود.

خانواده ها و دوستان نتنها در این ولایات بلکه در سراسر افغانستان به خوبی قادر به گرفتن ارتباط خواهند بود.

برعلاوه حمایت از انکشاف زیربناهای مخابراتی در بامیان و غور، سفارت ایالات متحده آمریکا به حمایت خود از اعمار پایه ها در سراسر افغانستان ادامه خواهد داد.

پروژه های اعمار پایه ها در حال حاضر برای ولایت هلمند و کندهار طرح ریزی گردیده است و در این راستا پروژه های بیشتر نیز در نظر است. 

https://www.facebook.com/heratpaperfb