جاپان به هزینۀ بیش از ٢١٨ هزار دالر مرکز فنی و حرفه یی را درشهر چغچران  مرکز ولایت غور ایجاد نموده است.

داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی غور می گوید: این مرکز ، دارای  دو تعمیر ده  اتاقه ، دو سالون آموزش مجهز به دستگاهها و سامان آلات مختلف مى باشد که در  ساحۀ چهار جریب زمین اعمار گردیده است.

به گفتۀوی در این مرکز، ٣٢٠ تن زن و مرد برای فراگیری حرفه ها و فنون مختلف از قبیل گلدوزی ،کمپوتر، فراگیرى لسان انگلیسی،ترمیم کمپوتر، آشپزی،لین دوانى برق، رنگمالی،زراعت وآب رسانی جذب شده اند.

رئیس کار و امور اجتماعی غورمى گوید که  قرار است یک هزار و یکصد تن مرد و زن درسه دورۀ آموزشی ٩ ماهه در این مرکز جذب خواهند شد.

وی گفت برنامۀ آموزشی این مرکز  به کمک مالی اداره انکشافی امریکا USAID که ٩٩ هزار دالر هزینه خواهد برداشت، صورت مى گیرد.

آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی، شهدا ومعلولین ، در مراسم افتتاح این مرکز با قدردانی از کمک های جاپان، ایجاد این مرکز فنی و حرفه یی را گام مؤثر برای تأمین نیازمندی ها در ولایت غورخواند.

افضلی، گفت که امیدوار است راه اندازی این مرکز فنی و حرفه یی، نقطۀ آغازی برای توسعه و پیشرفت در غور باشد.

در این مراسم سفیر جاپان گفت که کشورش به کمک های خود برای مردم ولایت غورادامه میدهید.

وى خاطر نشان ساخت که امیدواراست تا این مرکز بتواند درامر آموزش و زمینه کاریابی برای جوانان ولایت غور تسهیلات لازم را فراهم کند.

موصوف اطمینان داد که درسال آینده پروژه های بیشتری از طرف کشور جاپان در ولایت غور عملی خواهد شد.

ایجاد این مرکز حرفوى درحالی است که چندی قبل کشور جاپان قرار داد اعمار مرکز آموزشی پولیس واستدیوم ورزشی غور را با مسوولین این ولایت امضا نمود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb