بیجاه شده گان داخلی ناشی از جنگ در ولسوالی های بالامرغاب و مقر ولایت بادغیس از کمک های زمستانی بنیاد بیات بهره مند شدند.

مقامات محلی در این ولایت کمک های صورت گرفته از سوی بنیاد بیات را از جمله نیازمندی های اساسی بیجاه شده گان داخلی عنوان می کنند.

از یک ماه بدین جریان توزیع کمک های زمستانی بنیاد بیات به دستور انجنیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات در افغانستان ادامه دارد.

به سلسله کمک های زمستانی بنیاد بیات برای افراد نیازمند در ولایات افغانستان این بار کمک های این بنیاد به دستور مقامات رهبری آن به افراد نیازمند و کسانی که در جنگ های اخیر خانه خود را در ولسوالی های نا امنی بادغیس از دست داده بودند ، ارسال و توزیع گردید.

افراد نیازمند و مقامات محلی بادغیس کمک های صورت گرفته از سوی بنیاد بیات را از جمله نیازمندی های اولیه عنوان می کنند.

انجینیر اویس وثیق نماینده بنیاد بیات در غرب افغانستان می گوید کمک های توزیع شده برای نیازمندان در ولایت بادغیس شامل کمک های زمستانی بنیاد بیات می باشد که هم اکنون سلسله توزیع آن در اکثر ولایات افغانستان جریان دارد.

مقامات محلی درولایت بادغیس می گویند : کمک های انجام شده شرایط کنونی از سوی بنیاد بیات برای بیجاه شده گان داخلی که در جریان جنگ های چندین روز گذشته و خشک سالی خانه های خود را از دست دادند از جمله نیازمندی های اساسی این افراد می باشد.

محمد اشرف ناصری والی بادغیس می گوید از دیگر نهاد های خصوصی خواست تا در جهت کمک به نیازمندان بادغیس همانند بنیاد بیات تلاش نمایند.

بیجاه شده گان داخلی و مهاجرین در ولایت بادغیس می گویند : پس از آنکه خانه های خود را به دلیل جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی و همچنان خشک سالی ترک کردند این نختسین بار است که برای آنها کمک صورت می گیرد.

کمک های بنیاد بیات برای افراد نیازمند در ولایت بادغیس در حالی توزیع می شود که هم اکنون نیز به دستور انجنیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات کمک های زمستانی این بنیاد در نقاط مختلف ولایات افغانستان توزیع می شود. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb